diumenge

CONTINGUTS
1. La temperatura segons la Teoria Cinètica. Equilibri tèrmic. Termòmetres.
2. Calor i variació de temperatura: calor específica.
3. Calor i canvis d'estat: calor latent.
4. Dilatació dels cossos.
5. Equivalència entre calor i treball mecànic.
6. Principi de conservació de l'energia.
7. Transformació de l'energia: màquines tèrmiques.
MATERIAL NECESSARI:
-          Calculadora.
-          Quadern d’aula.
-          Quadern de laboratori.
-          Material per a escriure.
NOTA GLOBAL:
Es calcularà segons els següents criteris, modificables en base a la naturalesa del grup-classe:
§       aspectes conceptuals, 70% (Controls amb preguntes teòriques i resolució de problemes)
§         aspectes procedimentals, 20% (Quadern de classe, activitats d’aula i de casa, informe sobre una pràctica de laboratori i un treball de recerca sobre el termòmetre de mercuri)
§         aspectes actitudinals, 10% (Registre anecdòtic -anotats en el quadern del/de la professor/a-: comportament, participació, material, motivació, interès, assistència...)
La nota de cada avaluació serà la mitjana de totes les notes de les unitats didàctiques i la nota final del curs serà la mitjana de totes les notes de les unitats didàctiques del curs. 

(SI CLIQUES SOBRE LA IMATGE ET DIRÉ COM FUNCIONA)


TRANSFERÈNCIA DE CALOR
Transferència de calor, en física, és el procés pel qual s'intercanvia energia en forma de calor entre diferents cossos, o entre diferents parts d'un mateix cos que estan a diferent temperatura. La calor es transfereix mitjançant convecció, radiació o conducció. Encara que aquests tres processos poden tenir lloc simultàniament, pot ocórrer que un dels mecanismes predomine sobre els altres dos. Per exemple, la calor es transmet a través de la paret d'una casa fonamentalment per conducció, l'aigua d'una casserola situada sobre un cremador de gas es calfa en gran mesura per convecció, i la Terra rep calor del Sol quasi exclusivament per radiació.

CALOR ESPECÍFIC
Quantitat de calor necessària per a elevar la temperatura d'una unitat de massa d'una substància en un grau. En el Sistema Internacional d'unitats, la calor específica s'expressa en juliols per quilogram i kelvin; en ocasions també s'expressa en calories per gram i grau centígrad. La calor específica de l'aigua és una caloria per gram i grau centígrad, és a dir, cal subministrar una caloria a un gram d'aigua per a elevar la seua temperatura en un grau centígrad.

HAS APRÈS BÉ LA LLIÇÓ?DEMOSTRA-HO
 FULL D'ACTIVITATS
QUÈ FEM AL LABORATORI?
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada